Entity Logo
Jamr & Hattab Restaurants-Bani Yas East 11-Abu Dhabi

Cooking Maktom

Variants

Kharof Naeymi

125 AED

1/2 Kharof Naeymi

75 AED

Kharof Najdi

125 AED

1/2 Kharof Najdi

75 AED

Tais

125 AED

1/2 Tais

75 AED