Entity Logo
Jamr & Hattab Restaurants-Ras Alkhaimah
Milkshake Chocolate

Milkshake Chocolate

Variants

Milkshake Chocolate Cup

15 AED

Milkshake Chocolate 1.5Ltr

40 AED