Entity Logo
Jamr & Hattab Restaurants-Ras Alkhaimah
Milkshake Mango

Milkshake Mango

Variants

Milkshake Mango Cup

15 AED

Milkshake Mango 1.5Ltr

40 AED